Wycena nieruchomości

Wyceny sporządzamy dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności
 • ustalenia ceny w transakcji kupna-sprzedaży
 • amortyzacji
 • audytów i rachunkowości przedsiębiorstw
 • sprawozdań finansowych
 • aportów do spółek prawa handlowego
 • ustalenia wysokości opłat skarbowych
 • spraw spadkowych
 • sądowych i komorniczych
 • skarbowo – podatkowych
 • zamiany i zwrotów nieruchomości
 • ustalenia odszkodowań przy wywłaszczaniu nieruchomości
 • ustalenia odszkodowań za utratę wartości nieruchomości w wyniku inwestycji liniowych
 • wszelkich odszkodowań dotyczących nieruchomości
 • określenia wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ubezpieczeniowych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia opłat adiacenckich i opłaty planistycznej
 • określenia i aktualizacji stawek czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości
 • innych

 

Wykonujemy wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości, między innymi:

 • gruntów niezabudowanych (działek gruntu)
 • gruntów zabudowanych (budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkami gospodarczymi, budynkami usługowymi)
 • budowli
 • nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych)
 • nieruchomości rolnych, leśnych
 • nieruchomości rekreacyjnych i letniskowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (w tym służebności, spółdzielczych własnościowego praw do lokali)
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowych, magazynowych, usługowych i innych)
 • wartości nakładów na nieruchomości

W przypadku innego rodzaju nieruchomości lub innego celu wyceny zapraszamy do kontaktu. 

quanmedia